VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INTERNETOVÉHO OBCHODNU UTILO.SK

platné od 25. Máj 2018

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Predávajúcim je spoločnosť Utilo s.r.o. so sídlom na adrese Šancová 43, 83104 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdi Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 104161/B, IČO: 48 058 254, DIČ: 21 20 03 98 12, IČ DPH: SK 21 20 03 98 12 (ďalej len „predávajúci“)

2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje alebo objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

II.

KÚPNA ZMLUVA

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim, ktorý jej prijatie potvrdí e-mailom.

2. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim.

III.

CENY

1. Všetky ceny uvedené v internetovom obchodne sú zmluvné a aktuálne.

2. Všetky ceny sú uvádzané s DPH.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať tieto ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Zmeny podľa článku III. bod 2. Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa nevzťahujú na tovar, ktorý bol v čase zmeny už objednaný.

IV.

PROCES OBJEDNANIA A DORUČENIA OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci si tovar ponúkaný v internetovom obchode môže objednať cez objednávkový formulár, kde uvedie zoznam tovaru, o ktorý má záujem a všetky svoje kontaktné údaje, ktoré bude formulár požadovať (košík).

2. Kupujúci bude po odoslaní formulára informovaný o prijatí a akceptácii objednávky.

3. Po naskladnení tovaru bude kupujúcemu tovar doručený na adresu uvedenú v objednávkovom formuláre spolu s vystavenou faktúrou.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku aj po akceptácii objednávky, ak tovar, ktorý si kupujúci objednal, už nie je možné dodať. V takomto prípad, ak cena za tovar už bola uhradená, predávajúci kupujúcemu peniaze vráti v najkratšom možnom termíne alebo kupujúcemu ponúkne náhradný tovar.

V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Podkladom pre úhradu objednávky bude faktúra zaslaná predávajúcim kupujúcemu pred dodaním tovaru v podobe zálohovej faktúry (platba vopred) alebo v čase dodania tovaru (platba na dobierku).

2. V prípade platby vopred je kupujúci povinný zálohovú faktúru uhradiť do 14-tich dní odo dňa jej vystavenia.

3. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňazí na účet predávajúceho.

VI.

MOŽNOSTI PLATBY

1. Zakúpený tovar je možné uhradiť troma spôsobmi a to:

a)platbou vopred prevodom na bankový účet predávajúceho,

b)platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku,

c)platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru na prevádzke.

VII.

DODACIE PODMIENKY

1. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si zvolí kupujúci.

2. Informácie o čase dodania tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu pri potvrdení prijatia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje tento čas v prípade potreby predĺžiť o čom informuje kupujúceho. Ten má možnosť predĺžený čas akceptovať alebo môže objednávku zrušiť.

3. Tovar môže byť doručený nasledujúcimi spôsobom:

a)slovenskou poštou,

b)kuriérom,

c)osobným odberom na prevázdke.

4. Kupujúci je povinný pri dodaní zásielky skontrolovať stav zásielky.

5. Predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom doručí aj riadny daňový doklad – faktúru, dodací list a iné dokumenty podľa druhu tovaru.

6. Ochrana údajov je podriadená nariadeniu GDPR s platnosťou od 25.5.2018

VIII.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady
ochrany osobných údajov sa nachádzajú tu:

https://www.utilo.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

IX.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Kupujúci má právo do 24 hodín od objednania tovaru objednávku zrušiť.

2. Kupujúci je povinný po odoslaní objednávky a jej akceptácii predávajúcim, najskôr však v lehote uvedenej podľa článku IX. bod 1., zaplatiť za tovar a tento aj prevziať.

3. Kupujúci má právo na uplatnenie záruky, ktorej podmienky sú stanovené v článku X. VOP.

4. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od doručenia tovaru alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, ak tovar vráti v neporušenom stave spolu s dokladom o kúpe. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5. Ak sa kupujúci rozhodne uplatniť svoje právo podľa článku IX. bodu 4. týchto VOP, je povinný o svojom zámere telefonicky alebo e-mailom informovať predávajúceho. Pri kontakte s predávajúcim je kupujúci povinný uviesť najmä číslo objednávky, dátum kúpy a číslo účtu, kam mu má byť zaslaná kúpna cena tovaru.

6. Ak kupujúci nebude postupovať podľa článku IX. bodu 5. týchto VOP, predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho akceptovať.

7. Vrátenie tovaru podľa článku IX. bodu 4. až 6. týchto VOP môže uplatniť len kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom a zároveň len na tovar, pri ktorom je takýto postup vyžadovaný na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predajo.

X.

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

1. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar je 24 mesiacov.

2. V prípade reklamácie je nutné postupovať podľa reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

XI.

PRENÁJOM

1. Prenájom tovaru sa bude riadiť podľa dojednaní uvedených v zmluve o prenájme, ktorá bude zmluvnými stranami uzatvorená pri každom prenájme tovaru.

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb ponúkaných predávajúcim.

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou osobou výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Z. z. a Zákona č. 634/1992 Z. z. v platnom znení.

5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – živnostníkom alebo právnickou osobou výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 25. Máj 2018